• Deklaracja dostępności

   • Polityka prywatności

    Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wodzisławiu Śląskiem przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających portal WWW pełniący również rolę BIP naszej jednostki.

    Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem WWW/BIP. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do trzeciej strony (z wyłączeniem usługodawcy hostingowego). Poufność danych może być jedynie uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych.

     

    Gromadzenie danych

    Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW/BIP, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Administrator zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

    • czas nadejścia zapytania,
    • czas wysłania odpowiedzi,
    • nazwę stacji klienta,
    • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
    • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Portalu WWW/BIP szkoły nastąpiło przez odnośnik,
    • informacje o przeglądarce użytkownika.

    Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony WWW/BIP. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki
    z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony WWW/BIP nie zawiera błędów, itp. Zbieramy również dane statystyczne z informacjami o odwiedzanych stronach, pobieranych plikach.

     

    Bezpośredni kontakt z szkołą ze strony WWW

    Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z naszymi pracownikami poprzez dostępne na stronach adresy korespondencyjne (e-mail). Zespół przechowuje korespondencję ze swoimi Interesantami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Jednocześnie gwarantujemy, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Interesantem w celu innym niż przez niego określony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Interesanta (klauzula informacyjna).

    Na stronie kontakt uruchomiony jest również podstawowy formularz, który umożliwia kontakt z nami. Wszystkie pola formularza wysyłane są bezpośrednio na powiązany z formularzem adres e-mail. Nie zbieramy więc tych danych w osobnej bazie danych.

     

    Klauzula informacyjna

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (zwanym dalej ” RODO”), informujemy, że:

    1. Administratorem danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 z siedzibą: 44-304 Wodzisław Śląski, ul. Jastrzębska 136, kontakt do administratora e-mail: zsp2@wodzisław-slaski.pl , telefon: +48 32 455 47 63 .

    2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się korespondencyjnie wysyłając pismo na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 44-304 Wodzisław Śląski, ul Jastrzębska 136 z dopiskiem "inspektor ochrony danych".

    3. Dane osobowe przetwarzamy w celu:

    a) realizacji obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO), wynikającego w szczególności z: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;

    b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wizerunek) dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

    4. Dane osobowe udostępniamy organom lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa, a także innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych jednostki.

    5. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub przez czas określony w instrukcji kancelaryjnej jednostki, a dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane przez okres wskazany w oświadczeniu lub do czasu cofnięcia zgody.

    6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

    7. Osoba, której dane dotyczą posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

    8. Gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to osobie, której dane dotyczą nie przysługuje :

    a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

    c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

    9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

    10. Podanie danych osobowych dziecka, jego rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej do odbioru dziecka jest wymogiem ustawowym i w przypadku nie podania danych dziecko nie będzie mogło zostać przyjęte do naszej szkoły, natomiast wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest w pełni dobrowolne.

     

    Wykorzystywanie danych

    Zebrane logi przechowywane są przez okres do 360 dni jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem WWW/BIP. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza Administratorem sieci. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

     

    Mechanizm Cookies

    Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania - na czas sesji - następujących parametrów:

    • czy oglądana strona jest pierwszą stroną odwiedzoną w trakcie sesji,
    • czy osoba loguje się do panelu zarządzania własnym kontem po raz pierwszy (dotyczy BIP z obiegiem spraw),
    • czasowego przechowywania, w trakcie zalogowania, jego danych aby nie musiał się logować przy każdym przejściu na inną stronę (dotyczy BIP z obiegiem spraw).

    Każda przeglądarka internetowa umożliwia zarządzanie sposobem korzystania z plików cookies poprzez modyfikację jej ustawień. Wprowadzenie zmian jest bardzo proste, ale należy pamiętać, że wyłączając lub ograniczając obsługę plików cookies niektóre z funkcjonalności strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wodzisławiu Śląskim mogą być dla użytkownika niedostępne. W każdej chwili możliwe jest przywrócenie obsługi cookies.

     

    Udostępnianie Informacji Publicznych

    1. Udostępnianie informacji publicznych znajdujących się w posiadaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wodzisławiu Śląskim – podmiot obowiązany -  następuje przez:

    - Ogłoszenie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)

    - Wywieszenie informacji na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń podmiotu obowiązanego

    - Udostępnienie na pisemny wniosek zainteresowanego

    2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na pisemny wniosek wnioskodawcy złożony na adres podmiotu zobowiązanego lub w siedzibie podmiotu zobowiązanego lub na adres poczty elektronicznej podmiotu zobowiązanego.

    3. Wnioskodawca składa wniosek o udostępnienie informacji publicznej osobiście w siedzibie podmiotu zobowiązanego lub przesyła za pośrednictwem poczty na adres pocztowy lub na adres poczty elektronicznej podmiotu zobowiązanego dostępny na stronie internetowej podmiotu zobowiązanego.

    4. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej powinien zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania, określenie rodzaju informacji oraz sposób i formę udostępnienia informacji publicznej. W przypadku zawnioskowania o przesłanie informacji drogą elektroniczną, podany adres zwrotny poczty elektronicznej powinien identyfikować wnioskodawcę.

    5. Wnioskodawca może podać także inne dane kontaktowe, w tym numer telefonu  lub adres do korespondencji, w celu dalszego kontaktu w sprawie złożonego wniosku.

    6. W razie konieczności uzupełnienia danych podmiot obowiązany informuje o tym niezwłocznie wnioskującego wykorzystując podane we wniosku dane kontaktowe.

    7. Wnioski niezawierające danych określonych w punkcie D pozostawia się bez rozpatrzenia

    8. Udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku.     

    9. Informacje udostępniane są w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne uniemożliwiają wskazane udostępnienie.

    - Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona z przyczyn technicznych w sposób i formie wskazanej we wniosku, podmiot obowiązany powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji  z jednoczesnym wskazaniem innej formy lub sposobu.

    - Jeżeli wnioskodawca  w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o możliwych innych sposobach i formach udostępnienia informacji nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.    

    - Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i o terminie udostępnienia informacji, jednakże nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wpłynięcia wniosku.

    10. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

    11. Tryb odwoławczy określony jest w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

    12. Udostępnienie informacji publicznej z zasady odbywa się bezpłatnie. Jeżeli jednak udostępnienia informacji we wskazany przez wnioskodawcę sposób lub przekształcenie jej do wskazanej we wniosku formy wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów przez podmiot obowiązany, pobiera się od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom. Wnioskodawca zostanie powiadomiony o tym fakcie oraz w wysokości tej opłaty na piśmie.      

     

    Zasady przetwarzania danych

    Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2  z siedzibą:  44-304 Wodzisław Śląski, ul. Jastrzębska 136 dokłada wszelkich starań, aby dla danych osobowych, które pozyskuje w celu realizowania swoich zadań ustawowych oraz statutowych, zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy też dostępem.

    Dane osobowe, dla których administratorem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wodzisławiu Śląskim przetwarzane są:

    Dane osobowe, dla których administratorem jest Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim przetwarzane są:
    a) zgodnie z prawem;
    b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 RODO (*) za niezgodne z pierwotnymi celami ); 
    c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane , w myśl zasady „minimalizacji danych”; 
    d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, a administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane ;
    e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, z zastrzeżeniem ,że dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO (*) i wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy RODO (*) w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą ; 
    f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

     

    Deklaracja dostępności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wodzisławiu Śląskim

    Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wodzisławiu Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wodzisławiu Śląskim.

    • Data publikacji strony internetowej:
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Treści niedostępne

    • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
    • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
    • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
    • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
    • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
    • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych
    • Częściowo zdjęcia mogą nie posiadać opisów
    • Materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia:
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Skróty klawiszowe

    na stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mgr Inż. Mirosława Hojka
    • E-mail: zsp2@wodzislaw-slaski.pl
    • Telefon: 324554763

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wodzisławiu Śląskim
    • Adres: ul. Jastrzębska 136, 44-304 Wodzisław Śląski 
    • E-mail: zsp2@wodzislaw-slaski.pl
    • Telefon: 324554763

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wodzisławiu Śląskim usytuowany jest przy ul. Jastrzębskiej 136 w Wodzisławiu Śląskim.

    1. Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Jastrzębskiej 136, oraz 4 wejścia boczne.

    2. Publiczne Przedszkole nr 8 znajduje się na parterze - wejście od strony parkingu, czas pracy przedszkola 7:00-16:00. Aby dostać się do budynku, należy zadzwonić dzwonkiem usytuowanym na wysokości ok. 150 cm (po lewej stronie drzwi). Szkoła Podstawowa nr 8 im. Tadeusza Kościuszki znajduje się w budynku I piętrowym podpiwniczonym, Szkoła czynna od 6:00 do 22:00. Do szkoły można także wejść wejściem bocznym oraz wejściem od sali gimnastycznej dostosowanym do osób niepełnosprawnych.

    3. Budynek jest I-piętrowy i podpiwniczony, 2 wejścia boczne dostosowane do osób niepełnosprawnych.

    4. Na terenie przylegającym do placówki znajduje się parking z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

    5. W budynku nie ma windy, znajdują się 2 podjazdy brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.

    6. Łazienki nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, jedyna łazienka dostosowana do osób niepełnosprawnych znajduje się przy sali gimnastycznej.

    8. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

    9. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online.

   • Napisz do nas

    W przypadku pytań prosimy o wypełnienie formularza.
    wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
   • Kontakty

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
    • 032 455 47 63 - sekretariat ZSP2 739 076 222 - dyrektor ZSP2
    • 44-304 Wodzisław Śląski ul. Jastrzębska 136 Poland
    • mgr inż. Mirosława Hojka adres e-mail: mhojka@edu.wods.pl tel. 739 076 222
    • mgr Anna Czop
   • Logowanie