• Klauzula Informacyjna

     • Klauzula informacyjna dla rodziców, opiekunów

     • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

      dla uczniów/rodziców/prawnych opiekunów

       

      1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Zespół Szkolno‑Przedszkolny nr 2 w Wodzisławiu Śląskim

                  adres: 44-304 Wodzisław Śląski ul. Jastrzębska 136

                  e-mail: zsp2wodzislaw-slaski.pl  nr tel. 032 455 47 63,     739 076 222

                 którego przedstawicielem jest Dyrektor.

      1. W placówce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można się kontaktować  w spr. związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt do inspektora poprzez e‑mail: biuro@bhpjanicki.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora. 
      2. Administrator dane osobowe przetwarza  na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane innym odbiorcom.
      3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
      • w celu rekrutacji;
      • wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 29 sierpnia 2014r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz.U. z 2014r poz. 1170) gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
      • na podstawie zgody –wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody;
      1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: dyrektor, pracownicy administracji placówki, nauczyciele w tym wychowawca, bibliotekarze, pracownicy świetlicy, nauczyciele specjaliści.
      2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki w szkole oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.
      3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia,             a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające                         z obowiązujących przepisów prawa.
      4. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
      5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w placówce przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
      6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
      7. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienia obowiązku edukacyjnego.
      8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
      9. Dane osobowe będą profilowane. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia.

       

      Rok 2019

      Rok 2018

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
   • 032 455 47 63 - sekretariat ZSP2 739 076 222 - dyrektor ZSP2
   • 44-304 Wodzisław Śląski ul. Jastrzębska 136 Poland
   • mgr inż. Mirosława Hojka adres e-mail: mhojka@edu.wods.pl tel. 739 076 222
   • mgr Anna Czop
  • Logowanie