Historia Strategia Nasz patron Misja szkoły Statuty Program profilaktyki Osiągnięcia

O szkole

Strategia

STRATEGIA  

 

ZESPOŁU  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO nr2 w WODZISŁAWIU ŚL.

Obszar 1.

Polityka edukacyjna Wodzisławia Śląskiego przeciwdziała wykluczeniu spowodowanemu brakiem dobrego wykształcenia i zapewnia rozwój kompetencji kluczowych. Działania służą wyrównywaniu szans oraz rozwojowi talentów i uzdolnień uczniów.

Cele operacyjne obszaru nr 1

Kierunki działań

Mierniki

1.1.1. Ułatwienie rodzicom i uczniom wyboru przedszkola/szkoły poprzez upowszechnienie informacji o placówkach.

1. Liczba informacji zamieszczonych na stronach stronie internetowej placówki.

2. Liczba wejść na portal edukacyjny szkoły

 

1.1.2. Wspieranie rozwoju promocji i komunikacji szkoły z rodzicami i uczniami.

 

1.1.3. Usprawnienie systemu przepływu informacji dotyczącej realizacji obowiązku szkolnego.

 


kluczowych. Działania służą wyrównywaniu szans oraz rozwojowi talentów i uzdolnień uczniów.

Cele operacyjne obszaru nr 1

1.1. Zapewnienie równych szans i warunków dostępności do szkoły i przedszkola.

 

1.2. Likwidacja różnic efektywności edukacyjnej szkół.

Kierunek działań

Mierniki

1.2.1. Dokonanie analizy i diagnozy przyczyn zróżnicowania efektów kształcenia.

1. Poprawa wyników z egzaminów zewnętrznych.

1.2.2. Opracowanie programu  naprawczego szkoły.

 

1.2.3. Podjęcie działań wspierających poprawę efektywności pracy szkoły.

 

 

1.3. Systematyczne działania zmierzające do podnoszenia jakości, różnorodności i indywidualizacji kształcenia.

Kierunek działań

Mierniki

1.3.1. Tworzenie warunków organizacyjnych  do poszerzenia oferty programowej szkoły (języki obce, informatyka, przedmioty ścisłe, szachy).

1. Liczba i rodzaj zajęć.

2. Liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych.

3. Atrakcyjność mierzona ilością uczestników zajęć.

1.3.2. Realizowanie zajęć z kreatywności.

 

1.3.8. Wprowadzenie narzędzi psychometrycznych w szkole, pozwalających na pracę z uczniem wg indywidualnych możliwości psychofizycznych.

 

1.3.9. Diagnozowanie uczniów w szkole.

 

 

1.4. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem

Kierunki działań

Mierniki

1.4.1. Tworzenie dobrych warunków edukacji na starcie poprzez doskonalenie się  nauczycieli i rozwoju bazy dydaktycznej w pracy z sześciolatkami.

1.Ilość pomieszczeń lekcyjnych przystosowanych do pracy z sześciolatkami.

2. Liczba projektów wczesnej diagnozy i interwencji realizowanych w szkole i przedszkolu.

 3. Liczba zajęć przeznaczonych dla grup uczniów zagrożonych wykluczeniem.

1.4.2. Rozwój i stałe wspieranie istniejących inicjatyw edukacyjnych skierowanych do dzieci zagrożonych i dotkniętych jakąkolwiek formą wykluczenia.

 

1.4.3. Rozwój współpracy z instytucjami i osobami zajmującymi się dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem.

 

1.4.4. Realizacja zajęć psychologicznych, pedagogicznych w ramach projektów zewnętrznych.

 

 

1.5. Stworzenie lepszych warunków rozwoju uczniów zdolnych.

Kierunki działań

Mierniki

1.5.1.Wspieranie rozwoju i realizacji zajęć indywidualnego programu i toku nauki dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

1. Ilość programów i zajęć realizowanych z uczniami szczególnie uzdolnionymi.

2. Ilość konkursów i przeglądów.

3. Liczba laureatów.

1.5.2.Wnioskowanie o  wsparcie finansowe uczniów szczególnie uzdolnionych o wybitnych osiągnięciach.

 

1.5.3.Organizacja konkursów i przeglądów dających uczniom możliwość wykazania się swoimi uzdolnieniami i talentami.

 

1.5.4.Organizacja uroczystości promujących uczniów osiągających sukcesy.

 

1.6.5.Poprawa jakości kadry pedagogicznej poprzez doskonalenie w zakresie kreatywności.

 

1.6.6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli z zakresu nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

 

 

 

1.6. Rozwój materialno-organizacyjny zasobów służących kształceniu uczniów.

Kierunki działań

Mierniki

1.6.1 Rozwój bazy dydaktycznej, kulturalnej i sportowej.

1. Liczba powstałych pracowni szkolnych.

2. Ilość sprzętu IT.

3. Odpowiednia baza sportowa.

1.6.2 Korzystanie w szkole z oprogramowania wspierającego pracę z uczniem i kontakt z rodzicem

 

1.6.3 Rozwijanie możliwości korzystania z e-materiałów poprzez portal miejski.

 

 

Obszar 2.

Polityka edukacyjna  Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Wodzisławiu Śląskim służy rozwojowi postaw prospołecznych, wspiera kreatywność i ułatwia radzenie sobie dzieci w zmieniającym się świecie.

Cele operacyjne obszaru 2

2.1 Rozwój kompetencji i postaw obywatelskich dzieci.

Kierunki działań

Mierniki

2.1.1. Rozwój i wspieranie działalności samorządowej w szkole, rady uczniowskiej  i innych inicjatyw dzieci i młodzieży.

1. Liczba inicjatyw obywatelskich realizowanych przez szkoły.

2. Liczba wprowadzonych do programów wychowawczego szkół działań stymulujących aktywność obywatelską uczniów na różnych polach.

3. Liczba projektów i akcji związanych z promowaniem miasta.

2.1.2. Rozwój współpracy z różnymi partnerami, w tym organizacjami pozarządowymi, firmami itp.

 

2.1.3. Wprowadzenie do programów wychowawczych aktualnych programów społecznych i wspieranie uczniowskich działań w tych sferach.

 

2.1.4. Wspieranie projektów i akcji związanych z pogłębianiem wiedzy o Wodzisławiu Śląskim i Śląsku.

 

 

2.2. Rozwój postaw asertywnych i zachowań prozdrowotnych

Kierunki działań

Mierniki

2.2.1. Realizowanie programów i projektów rozwoju kompetencji społecznych i prozdrowotnych w szkole, w tym szczególnie realizowanych we współpracy z organizacjami i instytucjami.

1.Liczba godzin zajęć rozwijających kompetencje społeczne, interpersonalne i prozdrowotne dzieci.

2. Liczba zajęć sportowych.

3. Liczba dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach sportowych i rekreacyjnych.

2.2.2. Zwiększenie dostępności nie tylko szkolnej bazy sportowej oraz rozwój zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

 

2.2.3. Rozwinięcie współpracy z MOSiR-em i klubami sportowymi w celu poszerzenia oferty tych instytucji adresowanej do dzieci i młodzieży.

 

2.2.4. Korzystanie ze wspólnej bazy informacyjnej w zakresie oferty sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej.

 

 

2.3 Rozwój możliwości realizacji wychowawczej roli szkoły.

Kierunki działań

Mierniki

2.3.1. Rozwijanie opieki psychologiczno – pedagogicznej, wspieranie projektów współpracy w tym obszarze z instytucjami, organizacjami i rodzicami.

1. Liczba inicjatyw wychowawczych podejmowanych przez szkoły.

 

 

2.3.2. Systematyczne wprowadzanie do programów wychowawczych nowych treści wynikających z bieżącej diagnozy potrzeb i problemów dzieci i młodzieży.

 

2.3.3. Opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju świetlicy szkolnej.

 

2.3.4. Realizacja projektów wspólne z rodzicami.

 

 

Obszar 3.

Polityka edukacyjna sprzyja powiązaniu kulturalno-sportowym i społeczno- gospodarczym.

Cele operacyjne obszaru 3

 3.1. Rozwój współpracy placówek oświatowych z rodzicami.

Kierunki działań

Mierniki

3.1.1. Stworzenie forum dialogu społecznego z rodzicami.

1. Liczba spotkań z rodzicami.

3.1.2. Wykorzystanie procesu edukacji w szkole i przedszkolu oraz działań podejmowanych w efekcie ewaluacji placówek w celu aktywizacji rodziców.

 

3.1.3. Współpraca  szkoły z rodzicami w zakresie wykorzystywania ich wiedzy i doświadczenia w procesach edukacyjnych i wychowawczych.

 

 

3.2. Rozwijanie współpracy szkoły z instytucjami kultury.

Kierunki działań

Mierniki

3.3.1. Rozwój współpracy z instytucjami kultury

1. Liczna uczniów biorących udział w konkursach.

 

3.3.2. Rozwój aktywności uczniów w sferze kultury poprzez ich przygotowanie i udział w konkursach

 

 

4. Promowanie placówki w mieście.  

Cele operacyjne obszaru 5

4.1. Poprawa efektywności marketingu.

Kierunki działań

Mierniki

4.1.1 Public-relation szkół/placówek.

1. Udział w konkursach, imprezach (liczba uczestników/ liczba szkół /liczba konkursów).

2. Opracowane środki identyfikacji placówki

3. Liczba spotkań i podjętych działań

4.1.2 Opracowanie środków identyfikacji placówki (logo, wizytówki, papier firmowy, sztandar,).

 

4.1.3 Stały kontakt z klientami szkoły, uwzględnianie wskazówek i sugestii dotyczących pracy szkoły/placówki.

 

4.1.5 Kultywowanie tradycji szkolnych.

 

 

4.2. Wdrożenie systemu informacyjno-komunikacyjnego placówki

Kierunki działań

Mierniki

4.2.1. Oficjalna poczta elektroniczna.

1. Liczba odwiedzin na stronach internetowych placówki.

2. Liczba publikacji.

4.2.2. Strony internetowe placówki na bieżąco aktualizowana.

 

4.2.3. Portale społeczne- blog szkolny.

 

4.2.4. Publikacje – prezentacja działań szkoły/placówki na łamach lokalnej prasy i podtrzymywanie dobrych stosunków z mediami działającymi w regionie

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
    44-304 Wodzisław Śląski
    ul. Jastrzębska 136
  • 032 455 47 63
    739 076 222

Galeria zdjęć