• Misja szkoły

    •  

     "O Kościuszko, piękny wzorze,
     Jako Ojczyznę miłować!
     W każdej życia swego porze,
     Pragniemy cię naśladować..."

      Z piosenki Jana Czeczota

     Misja  Szkoły Podstawowej nr 8     im. Tadeusza Kościuszki w ZSPnr2

     w Wodzisławiu Śląskim

      

      

         Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną, ukierunkowaną na wszechstronny rozwój ucznia. Nasza szkoła to przyjazna placówka, nastawiona na indywidualny rozwój dziecka, jego twórczą edukację  i kreatywność w przyjaznym, bezpiecznym środowisku.

         Chcemy rozbudzać w naszych uczniach umiłowanie „Małej Ojczyzny” poprzez poszerzanie wiedzy o regionie i kultywowanie tradycji rodzinnych.

         Mamy ambicje, by nauka w naszej szkole stała się pasją, dzięki której uczniowie z entuzjazmem będą wkraczali w świat wiedzy i poszerzali swoje horyzonty.

       Zadaniem naszej szkoły jest:

      

     • stwarzanie właściwych warunków zapewniających wszechstronny rozwój  uczniów w przyjaznymi bezpiecznym środowisku;

      

     • wykorzystywanie nowoczesnych metod rozwijających kreatywność

     i samodzielność uczniów;

      

     •  wyposażenie ich w umiejętności językowe ułatwiające nawiązywanie kontaktów i komunikowanie się w świecie;

      

     • zapewnienie równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom;

      

     •  rozwijanie odpowiednich postaw etycznych i moralnych;

      

     • inspirowanie i rozwijanie pasji oraz uzdolnień;

      

     • propagowanie wartości zdrowego stylu życia, promowanie postaw proekologicznych;

      

     • wyposażenie uczniów w umiejętność posługiwania się technologią informacyjną i komputerową;

      

     •  kształtowanie postaw obywatelskich, poszanowanie tradycji, kultury własnego regionu i narodu;

      

     • stwarzanie możliwości szeroko pojętej współpracy z rodzicami i śodowiskiem lokalnym.

      

      

     Wizja  Szkoły Podstawowej nr 8   im. Tadeusza Kościuszki w ZSPnr2

     w Wodzisławiu Śląskim

      

     W każdym dziecku drzemie potencjał, który trzeba odkryć i rozwijać.

      

     Nasza szkoła jest kreatywna oraz wspomagająca rozwój każdego ucznia na miarę jego potrzeb i możliwości.

     Szkoła jest miejscem, w którym uczeń w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku i zrozumienia oraz wsparcia ze strony nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego nabywa wiedzę, a także umiejętności niezbędne do dalszego etapu kształcenia.

     Każdemu dziecku stwarzamy właściwe warunki zrównoważonego rozwoju poprzez zaoferowanie mu dostępu do innowacyjnych zajęć dydaktycznych  i pozalekcyjnych. Wzmacniamy jego kreatywność, zdolności komunikacyjne

     oraz umiejętność współpracy w grupie. Dbamy o bliski kontakt z szeroko pojętą kulturą i sztuką.

     Nad jego rozwojem czuwa kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania  i wychowania.

     Razem z rodzicami wspieramy każde dziecko w poszukiwaniu własnej drogi edukacyjnej.

     Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, są partnerami w podejmowaniu różnorodnych działaniach. Współtworzą prawo szkolne i programy, wspomagają ich realizację oraz prezentują osiągnięcia. Realizacja zadań szkoły możliwa jest dzięki odpowiedniej bazie materialnej. Wszystkie nasze sale lekcyjne  mają dostęp do Internetu i są wyposażone w najnowsze urządzenia techniczne oraz pomoce dydaktyczne.

      

     Priorytetem naszej szkoły jest przestrzeganie wszelkich zasad i wartości,      które leżą u podstaw kształtowania osobowości młodego człowieka oraz przygotowanie go do odniesienia sukcesu w nauce i w życiu na miarę jego możliwości.

      

     Nasz Absolwent jest przygotowany do następnego etapu kształcenia, dobrze funkcjonuje w otaczającym go świecie.

      

     Nasz Absolwent:

     • jest dobrze przygotowany do dalszego etapu edukacji;
     • samodzielnie zdobywa wiedzę, korzystając z nowoczesnych urządzeń technologicznych;
     • wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w świecie techniki, informacji i sztuki;
     • ma poczucie własnej wartości, dąży do osiągnięcia sukcesu;
     • zna języki obce, co ułatwia mu komunikację we współczesnym świecie;
     • przejawia postawę szacunku, wzajemnej pomocy oraz tolerancji na potrzeby innych i środowiska;
     • ma poczucie odpowiedzialności za własny rozwój, potrafi planować swoją przyszłość;
     • zna i stosuje normy właściwego zachowania społecznego;
     • dba o swoje zdrowie, sprawność fizyczną, przejawia postawy proekologiczne;
     • zna i kultywuje tradycje rodzinne, regionalne i narodowe.