• O szkole: strategia, historia, patron, misja, osiągnięcia

     • Historia

     • 1. Dzieje szkoły od końca XIX wieku do 1917 roku.

      W 1855 roku powstał pierwszy projekt budowy szkoły w Wilchwach. Plan tego przedsięwzięcia powstał wśród mieszkańców w 1855 roku, lecz nie mieli na to środków pieniężnych. Opodatkowali się więc i przez 20 lat zbierali pieniądze. Wzięli także 5400 marek pożyczki, którą zobowiązali się spłacić przez 24 lata. Mieszkańcy odkupili od Jana Poloka mieszkańca Wilchw, starą karczmę, krytą słomą. Po wyremontowaniu jej w 1876 roku po raz pierwszy dzieci przekroczyły próg miejscowej szkoły, w której była jedna izba lekcyjna i mieszkanie dla nauczyciela. Pierwszym nauczycielem był Pan Kowalik, mieszkaniec Wodzisławia.
      Po kilku latach dobudowano dwie nowe izby lekcyjne.
      W 1906 roku zaczęto budowę nowej szkoły. Plan ten zrealizowano w 1908 roku, kiedy ukończono i oddano do użytku nową szkołę, mającą jedną klasę i mieszkanie dla kierownika szkoły. Nowa szkoła była typową szkołą wiejską, jakie budowano w zaborze pruskim od momentu wprowadzenia obowiązku szkolnego w 1801 roku. Pomieszczenia szkolne składały się najczęściej z jednej lub dwóch izb lekcyjnych oraz dobudówki parterowej służącej za mieszkanie dla kierownika szkoły.

      2. Rozwój szkoły w latach 1922 - 1939.

      Po okresie Powstań Śląskich i plebiscytu na Wilchwach naukę rozpoczęto 20 lutego 1922 roku w szkole 4 -klasowej. Naukę utrudniała wyjątkowo sroga zima, szkoła nie posiadała opału, dlatego też zajęcia lekcyjne odbywały się w dwóch klasach, a wakacje Wielkanocne zostały przedłużone do 1 maja. W tym dniu przyjmowano także nowych uczniów. Przyjęto wówczas 19 chłopców i 4 dziewczynki. W 1922 roku szkoła nie miała jeszcze kierownika. Cała praca dydaktyczno - wychowawcza spoczywała na barkach p. Szczodrok. Dlatego też każda klasa pobierała tylko 2 godziny nauki dziennie.
      Pierwszym kierownikiem szkoły został 1 stycznia 1923 roku Emanuel Basztoń, w 1925 roku obowiązki kierownika szkoły objął Piotr Górniak, który pełnił je do 1939 roku. Dwa lata pózniej, czyli 15 stycznia 1927 roku przy szkole utworzono pierwszą ochronkę dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
      W 1930 roku Wydział Oświecenia Publicznego przyznał gminie 5000 zł. subwencji na remont szkoły. Odnowiono starą i nową szkołę. . 15 stycznia 1927 roku Wydział Oświecenia Publicznego w Katowicach podniósł szkołę na Wilchwach do stopnia szkoły 5 - klasowej, 1 grudnia 1929 roku szkoła była 6 - klasowa, a 4 sierpnia 1934 roku Inspektor Szkolny w Rybniku podniósł placówkę do rangi III stopnia, tj. szkoły 7 - klasowej.
      5 września 1934 roku Wilchwy otrzymują na rzecz szkoły Pożyczkę Narodową. Wydział Oświecenia Publicznego w Katowicach ponownie przyznał szkole subwencję w kwocie 1000 zł. na zakup ławek szkolnych, a gmina dołożyła 100 zł. . Dla realizacji celów dydaktyczno - wychowawczych wykorzystywano wszelkie uroczystości organizowane w szkole i środowisku. A wzmianki w kronice szkolnej o odbywających się licznych wizytacjach inspektorów szkolnych, świadczą o uzyskiwaniu zadawalających wyników w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
      W czerwcu 1922 roku dzieci i mieszkańcy Wilchw byli świadkami niecodziennego wydarzenia. Do Wilchw wkroczyło wojsko polskie, które na granicy wsi uczennica powitała kwiatami.
      Od 1926 roku datowane są pierwsze wycieczki szkolne - wycieczka w Beskidy na Klimczok i Szyndzielnię.
      W szkole odbywało się wiele akademii, które tematycznie związane były z ważnymi datami historycznymi.
      W 1937 roku obchodzono 15 - lecie szkoły polskiej na śląsku. Na pamiątkę tego wydarzenia wmurowano tablicę pamiątkową popiersia Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Uroczystość odsłonięcia tablicy została dokonana 13 czerwca 1937 roku przy współudziale władz miejskich i mieszkańców Wilchw. Tablicę wykonano z brązu, natomiast popiersie jest pozłacane. W dolnej części tablicy widnieje napis: ,,Pamiątka 15 - lecia szkoły w Wilchwach 1922 - 1937".
      Kiedy kończono uroczyście rok szkolny 1938\1939 nikt jeszcze nie spodziewał się wówczas wybuchu drugiej wojny światowej. Z chwilą tą szkoła na Wilchwach znowu dostała się w ,,ręce niemieckie".

      3. Sytuacja szkoły w okresie okupacji.

      W okresie okupacji hitlerowskiej na Wilchwach zlikwidowano szkolę polską wprowadzając w jej miejsce szkołę niemiecką. Głównym jej zadaniem była germanizacja dzieci polskich ,,Polakom należy stworzyć takie warunki, które będą wskazywać beznadziejność ich położenia" . Wszystko co polskie niszczono.

      4. Sytuacja szkoły i jej rozwój po wojnie.

      Wilchwy na skutek działań wojennych ucierpiały dość silnie. Również i budynki szkolne ucierpiały mocno. Pocisk zdemolował ścianę w mieszkaniu dla kierownika szkoły. Inwentarz starej i nowej szkoły został zupełnie zniszczony. Pozostało tylko 18 ławek i stołów dwuosobowych dla klas wyższych. Ogrodzenie szkoły i oszklenie budynku zniszczono w 10%.
      W dniu 17 maja 1945 r. Inspektor Szkolny wyznaczył nauczyciela p. Wacława Dyszlewskiego do organizowania polskiej szkoły na terenie gminy.
      Warunki pracy w tym pierwszym roku heroicznego wysiłku nauczycieli i młodzieży były bardzo trudne, klasy przepełnione, brak podręczników, występowały braki w kadrze nauczycielskiej. 28 maja 1945 r. Szkoła otworzyła swe podwoje.
      Podczas wakacji kierownictwo szkoły dołożyło wielu starań, aby odremontować budynek szkoły. W działaniach tych, pomagali mieszkańcy Wilchw. W tym samym roku powstała świetlica szkolna. Powstała również biblioteka szkolna, do której zebrano książki z dawnej biblioteki świetlicowej, które młodzież przechowywała w czasie okupacji w domach, aby nie uległy zniszczeniu.
      Początek lat 50 - tych to dalszy dynamiczny rozwój szkolnictwa, a co za tym idzie likwidacja analfabetyzmu. Władze oświatowe starały się rozwiązać problem warunków lokalowych poprzez budowę nowych szkół podstawowych i tak po długich staraniach kierownika szkoły p. Dyszlewskiego Urząd Wojewódzki w Katowicach zatwierdził projekt budowy nowej szkoły zlecając prace budowlane Przedsiębiorstwu Budownictwa Węglowego w Niedobczycach. Budowę rozpoczęto 17 czerwca 1956 roku.
      Uroczyste otwarcie budynku nowej szkoły nastąpiło 23 listopada 1957 r. W budynku tym mieściło się 7 klas lekcyjnych, 3 pracownie oraz sala gimnastyczna.
      W 1971 r. Z inicjatywy dyrektora Wacława Dyszlewskiego powołano komitet Rozbudowy Szkoły, w skład którego wchodzili: F. Makowski, I. Kattirs, Folwarczny, A. Trzebowski, E. Wuwer, E. Wolny, A. Pawluś.
      W roku tym zaczęto gromadzić materiały budowlane na rozbudowę szkoły. W 1973 r. Opracowano projekt i wykonano fundamenty przybudówki, a w czerwcu następnego roku rozpoczęto nadbudowę zachodniego skrzydła szkoły. Do 1 stycznia 1975 r. Pokryto dachem przybudówkę oraz zachodnią część nadbudowy. Dzięki rozbudowie szkoła uzyskała gabinet lekarski i dentystyczny, pokój dla służby gospodarczej, pomieszczenie na pomoce naukowe. Rok później zapada decyzja o budowie ,,Domu Nauczyciela" na Wilchwach, przewiduje się w nim trzy mieszkania rodzinne i cztery - pięć kawalerek.
      W następnych latach 1976/77 rozbudowa budynku szkolnego nadal trwa. Przeprowadzono również remont ze szkód górniczych i odnowienie piwnic.
      Należy wspomnieć, że do roku 1974 była to Szkoła Podstawowa nr 1. Po zreformowaniu struktury władzy terenowej , Wilchwy zostały włączone do Wodzisławia, a szkoła otrzymała nr 8.
      31.VII.1977 roku odchodzi na zasłużoną emeryturę ,,historia'' tej szkoły p. Wacław Dyszlewski.
      W latach 1977 - 1980 dyrektorem szkoły był mgr Ireneusz Wnuk.
      W latach 1980 - 1997 funkcję tę pełniła mgr Stanisława Wieczorek.
      Od 1 września 1997r. do 31 sierpnia 2007r. dyrektorem szkoły był mgr Tadeusz Urbański.

      22 listopada 1997 roku Szkoła Podstawowa Nr 8 obchodziła 40 rocznicę jej otwarcia. Po uroczystej akademii w klasach odbyły się tzw. spotkania rocznikowe. Była to wspaniała okazja do spotkania dawnych kolegów ze szkolnej ławki oraz możliwość porozmawiania ze swoimi dawnymi nauczycielami.
      28 września 2001r. wydano decyzję o budowie sali gimnastycznej. Pierwsze roboty ruszyły w listopadzie 2001r.
      W 2002 roku w szkole powstała pracownia komputerowa, której sponsorem był Komitet Rodzicielski. Do pracowni zakupiono 10 komputerów, drukarkę oraz serwer.
      Szkoła ma do dyspozycji 9 sal lekcyjnych, jedna zastępcza sala gimnastyczna, wygospodarowane pomieszczenia na świetlicę szkolną i bibliotekę.
      Od niedawna szkoła może się poszczycić nową salą gimnastyczną. 28 września 2004r. dokonano odbioru technicznego obiektu. Został on zaprojektowany w szwedzkim systemie ,,Llentabhallen" jako jednokondygnacyjny, prefabrykowany budynek o wymiarach wewnętrznych 32,49m x 22,00m. Powierzchnia całkowita wynosi 1063 m2. Z sali mogą korzystać także osoby niepełnosprawne. Mieszczą się w niej boiska do gier zespołowych, oraz trybuny.
      Na parterze budynku zlokalizowano szatnię, magazyny sprzętu sportowego i sanitariaty. Na piętrze znajduje się balkon z widownią na około 30 osób. Sala gimnastyczna posiada odrębne wejście, dzięki czemu część sportowa może funkcjonować oddzielnie w godzinach popołudniowych.
      Uroczystego otwarcia sali dokonał obecny prezydent miasta Adam Krzyżak oraz Ireneusz Serwotka, który jako ówczesny prezydent Wodzisławia Śl. rozpoczął budowę.
      Od 1 września 2007r. do 31 sierpnia 2012r. dyrektorem szkoły była mgr Anita Nowak.

      Od1 września  2012r. do 31 sierpnia 2013r. obowiązki dyrektora pełniła mgr inż. Barbara Kowol.

      Od 1 września 2013r.  do 31 sierpnia 2017r. funkcję tę pełnił  mgr Stefan Węgrzyk.

       1 września 2017r. funkcję dyrektora objęła  mgr Agnieszka Rudzka - Gajda pełniła funkcję do 31sierpnia 2022r.

      1 września 2022r funkcję dyrektora objęła mgr inż. Mirosława Hojka.


       

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
   • 032 455 47 63 - sekretariat ZSP2 739 076 222 - dyrektor ZSP2
   • 44-304 Wodzisław Śląski ul. Jastrzębska 136 Poland
   • mgr inż. Mirosława Hojka adres e-mail: mhojka@edu.wods.pl tel. 739 076 222
   • mgr Anna Czop
  • Logowanie