ewaluacja - 2012/2013 Raport - rok szkolny 2011/2012 Raport - rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja 2013/2014 Ewaluacja 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna

ewaluacja - 2012/2013

Program naprawczy po przeprowadzonej ewaluacji w roku szkolnym 2012/2013

Przedmiotem ewaluacji był obszar 1

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ STATUTOWEJ SZKOŁY. SZKOŁA OSIĄGA CELE ZGODNE Z POLITYKĄ OSWIATOWĄ PAŃSTWA. SZKOŁA DOSKONALI EFEKTY SWOJEJ PRACY.

OBSZAR 1.2 UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

W szkole organizuje się diagnozy wiedzy i umiejętności uczniów wewnętrzne i zewnętrzne. WSO podlega ewaluacji i jest doskonalony w miarę potrzeb. W roku szkolnym 2012/2013 przeprowadzona została diagnoza uczniów klasy I i IV /przyroda/.Przeprowadzono też sprawdzian wyników w klasie IV  z przyrody i V z matematyki. Uczniowie klasy szóstej i trzeciej pisali sprawdzian zewnętrzny. Wynik ogólny  sprawdzianów  można uznać za dobry. Obszary w których szkoła uzyskała wyniki niskie należy poprawić w roku przyszłym. Wiąże się to ze wskazówkami dla nauczycieli, uczniów i rodziców.

Nauczyciel powinien:

 • zdiagnozować umiejętności uczniów i w razie potrzeb dokonać analizy wybranego programu
 • zaplanować działania wyrównujące braki,
 • stosować aktywizujące metody nauczania,
 • motywować uczniów do nauki poprzez stosowanie nagród, pochwał,
 • uczyć korzystania z materiałów źródłowych, w tym z podręcznika,
 • uczyć wyszukiwania informacji (w encyklopedii, bibliotece, Internecie),
 • rozwijać logiczne myślenie poprzez stosowanie metod problemowych,
 •  wspomagać uczniów w planowaniu i organizowaniu własnej nauki,
 • poprawiać metody pracy z uczniem słabym i zdolnym – stosować indywidualizację nauczania
 • przeprowadzać więcej pisemnych sprawdzianów (krótkich kartkówek),

stosując zadania otwarte i zamknięte,

 • rozwiązywać większą liczbę testów, stosując różne metody ich

rozwiązywania mając na uwadze obowiązujące standardy wymagań,

 • częściej badać osiągnięcia uczniów (diagnozować pod koniec roku

szkolnego w każdej klasie),

 • zwrócić większą uwagę na uczniów o obniżonych możliwościach

      intelektualnych,

 

 • zwracać uwagę na estetykę wykonywanych prac,
 • zwiększyć nacisk na treści związane z tworzeniem diagramów,

schematów, wykresów, tabel itp.

 • rozwijać czytelnictwo,
 • analizować błędy popełniane przez uczniów i poszukiwać ich źródeł,
 •  zachęcać i motywować uczniów do wytężonej pracy na lekcji, w domu i

w trakcie pisania sprawdzianu.

Uczeń

- organizowanie pomocy koleżeńskiej,

– wdrażanie do samooceny,

– uczenie się organizacji pracy i czasu wolnego,

- systematyczne uczestnictwo w dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę

Rodzice

- takie organizowanie zajęć własnych, by mieć czas na rozmowę i zajęcia z dzieckiem, oraz kontakty ze szkołą,

- stworzenie warunków do nauki dziecka w domu,

- nie zatrudnianie dziecka w pracach  domowych kosztem czasu przeznaczonego na naukę w szkole lub w domu,

– konsekwentne wdrażanie systemu wymagań wypracowanego na spotkaniu z

wychowawcą, psychologiem, pedagogiem,

– systematyczna kontrola osiągnięć,

– sprawdzanie wykorzystania czasu wolnego przez dziecko,

1.3 UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI

Przeprowadzone analiza wykazała dużą aktywność uczniów w wielu dziedzinach. Wpływ na to ma z pewnością zaangażowanie nauczycieli w organizację zajęć, konkursów, zawodów sportowych, uroczystości szkolnych, imprez środowiskowych. Szkoła proponuje dużą ilość zajęć pozalekcyjnych, udział w nich związany jest z zainteresowaniami uczniów,  a przede wszystkim chęcią przygotowania się do konkursów międzyszkolnych.

By zwiększyć aktywność uczniów należy:

- kółka zainteresowań organizować w takich godzinach, by każdy zainteresowany miał możliwość w nich uczestniczyć

- Samorząd Uczniowski powinien zwiększyć współpracę z Radą Rodziców

 

1.4 RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE

 

 Z analizy ankiet skierowanych do uczniów i rodziców wynika potrzeba wprowadzenia w przyszłym roku szkolnym pewnych zmian :

 

 • przeprowadzanie próbnych ewakuacji
 • zwiększenie bezpieczeństwa podczas przerw
 • poszerzenie obszaru objętego monitoringiem
 • konsekwentne karanie negatywnych zachowań
 • wydłużenie pracy świetlicy
 • zwiększenie liczby godzin wychowawczych na temat przemocy i bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
  44-304 Wodzisław Śląski
  ul. Jastrzębska 136
 • 032 455 47 63
  739 076 222

Galeria zdjęć