Ewaluacja wewnętrzna

Raport - rok szkolny 2011/2012

 

 

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespołu Szkolno – Przedszkolny nr 2

w Wodzisławiu Śląskim

 

W  roku  szkolnym  2011/2012  została  przeprowadzona  ewaluacja wewnętrzna,  której

celem  było  zebranie  informacji,  czy  w  szkole  podejmuje się działania dla zanalizowania wyników, w jaki sposób są analizowane,  i  czy wdraża  się  wnioski  z  tych  analiz  oraz  ustalenie  co  należy  doskonalić,  żeby  poprawić

jakość pracy szkoły i efekty kształcenia.

Zasadniczym  obiektem  badań  prowadzonych  w  ramach  ewaluacji  były  wyniki sprawdzianów  próbnych  uczniów  klas IV – VI oraz wyniki  sprawdzianu  zewnętrznego OPERON dla klasy III i OKE dla klasy VI.

Odbiorcami raportu są : dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice, uczniowie klas III – VI.

W badaniu wzięto pod uwagę następujące kryteria ewaluacyjne:

1. Szkoła analizuje wyniki sprawdzianów próbnych i sprawdzianu zewnętrznego w sposób celowy

(dla poprawy jakości swojej pracy) oraz profesjonalny (tj. z wykorzystaniem różnych metod).

2. Szkolne analizy wyników sprawdzianów próbnych i sprawdzianu zewnętrznego są użyteczne

(szkoła wdraża wnioski płynące z w/w badań), a także efektywne (wdrażane wnioski

przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia).

3. Wyniki sprawdzianu są adekwatne do oceniania wewnątrzszkolnego.

 

W    ramach  prowadzonych  badań  szukano  odpowiedzi  na  powiązane  z  kryteriami

następujące pytania kluczowe:

 

 1. Jakie działania podejmujemy dla zanalizowania wyników sprawdzianów?
 2. W jaki sposób są prezentowane wyniki i jak przebiega ich analiza.
 3. Czy ta analiza jest pracą zespołową nauczycieli.
 4. Czy nauczyciele uwzględniają wnioski z analizy w swojej pracy, czy wnioski są przyczyną 

 wprowadzania uczniów w procesie dydaktycznym?

 1.  Czy  powinniśmy  coś  zmienić  w  sposobie  analizowania  danych  oraz wdrażania 

 wniosków?

 

W badaniu wzięto pod uwagę następujące kryteria ewaluacyjne:

1. Szkoła analizuje wyniki sprawdzianów próbnych i sprawdzianu zewnętrznego w sposób celowy 

    (dla poprawy jakości swojej pracy) oraz profesjonalny (tj. z wykorzystaniem różnych metod).

2. Szkolne analizy wyników sprawdzianów próbnych i sprawdzianu zewnętrznego są użyteczne 

    (szkoła wdraża wnioski płynące z w/w badań), a także efektywne (wdrażane wnioski 

     przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia).

3. Wyniki sprawdzianu są adekwatne do oceniania wewnątrzszkolnego.

Pytania kluczowe

1. Jakie działania podejmujemy dla zanalizowania wyników sprawdzianów?

  Badanie zostało przeprowadzone w warunkach szkolnych.

Dane zebrano podczas przeprowadzenia wywiadów wśród nauczycieli, przewodniczących zespołów przedmiotowych, analizy dokumentacji szkolnej (protokoły rady pedagogicznej, dokumentacji przeprowadzonych analiz)

 

            W szkole przeprowadzana jest analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty, trzecioklasisty oraz próbnych sprawdzianów przeprowadzanych w pozostałych klasach (głównie czwartej i piątej).

Wyniki przedstawia się na zebraniu rady pedagogicznej.

          Analizy wyników sprawdzianów dokonują nauczyciele indywidualnie. Analizą sprawdzianu szóstoklasisty zajmuje się pani Bogusława Szczęsny, zaś analizą próbnych sprawdzianów zajmują się wychowawcy klas, w których przeprowadzano sprawdziany. Nauczyciele nie są do końca przekonani, czy ich sposób opracowania i zanalizowania sprawdzianu jest właściwy. Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że czują potrzebę podwyższenie swych kompetencji w tym zakresie.

         Wykorzystywane są różnorodne metody, np. porównanie średnich wyników w danym roku szkolnym i na przestrzeni lat, zestawienie wyniku szkoły z średnią kraju, powiatu, województwa, porównanie wyników skali staninowej. Analizowany jest stopień trudności danego zadania, suma punktów uzyskana z poszczególnych standardów, wyłaniane są obszary sprawiające uczniom najwięcej trudności i te, z którymi radą sobie dobrze, formułowane są wnioski do dalszej pracy.

       Celem dokonywanych w szkole analiz wyników sprawdzianów jest poprawa jakości kształcenia, m.in. lepsze przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty oraz uzupełnienie, a także utrwalenie przez uczniów wiedzy i umiejętności określonych w standardach egzaminacyjnych.

 

Wnioski: dokształcenie kadry pedagogicznej w zakresie przygotowania opracowań sprawdzianów.

               

2.W jaki sposób są prezentowane wyniki i jak przebiega ich analiza.

Czy ta analiza jest pracą zespołową nauczycieli.

N a podstawie rozmów z nauczycielami stwierdzono, że:

Wyniki testów prezentowane są  na konferencji podsumowującej pracę za rok szkolny. Prezentacja jest wykonana w programie PowerPoint.  Obejmuje ona porównanie wyników sprawdzianu szkoły z wynikami województwa i krajuOsiągnięcia uczniów są analizowane i przedstawione w formie wykresów w obrębie obszarów jakie pojawiają się w testach.

Po prezentacji następuje dyskusja i wysunięcie wniosków do dalszej pracy.

 

Analiza nie jest pracą zespołową nauczycieli. Wyniki i analizę testów próbnych przygotowują wychowawcy klas. Sprawdzian końcowo roczny klasy szóstej i testu trzecioklasisty w poprzednich latach przygotowywał nauczyciel informatyki. W bieżącym roku szkolnym analizę sprawdzianu po klasie szóstej przygotował nauczyciel matematyki, zaś testu trzecioklasisty informatyk.

 1. Czy nauczyciele uwzględniają wnioski z analizy w swojej pracy, czy wnioski są przyczyną 

 wprowadzania uczniów w procesie dydaktycznym?

 Czy  powinniśmy  coś  zmienić  w  sposobie  analizowania  danych  oraz wdrażania 

 wniosków?

W badaniu wzięto pod uwagę następujące kryteria ewaluacyjne:

1. Szkoła analizuje wyniki sprawdzianów próbnych i sprawdzianu zewnętrznego w sposób celowy 

    (dla poprawy jakości swojej pracy) oraz profesjonalny (tj. z wykorzystaniem różnych metod).

2. Szkolne analizy wyników sprawdzianów próbnych i sprawdzianu zewnętrznego są użyteczne 

    (szkoła wdraża wnioski płynące z w/w badań), a także efektywne (wdrażane wnioski 

     przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia).

3. Wyniki sprawdzianu są adekwatne do oceniania wewnątrzszkolnego.

 

                W    ramach  prowadzonych  badań  szukano  odpowiedzi  na  powiązane  z  kryteriami      

następujące pytania kluczowe:

 

                Grupę  badawczą  stanowili  nauczyciele,  wychowawcy,  zespół  analizujący  wyniki

sprawdzianu oraz dyrektor szkoły.

Metodami badawczymi, które wykorzystano w ewaluacji były:

• Analiza dokumentów,

• Wywiad z nauczycielami,

• Wywiad z dyrektorem

  PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI.

       W  szkole  przeprowadzana  jest  analiza wyników  sprawdzianu  zewnętrznego  i  próbnego.

Przedstawiana  jest  na  zebraniu  Rady  Pedagogicznej w formie prezentacji elektronicznej w ujęciu tabelarycznym.  Uwzględnia  ona  m.in.  średnie  wyniki,  wartości  wskaźników

łatwości  poszczególnych  standardów,  porównania  wyników  szkoły  z  wynikami województwa i  kraju.  Pozwala  to  na  umiejscowienie  szkoły na  tle  innych  działających  w  podobnym  środowisku. Następnie  zespoły  przedmiotowe dokonują szczegółowej analizy sprawdzianu pod względem trudności poszczególnych zadań, określają  poziom  wiedzy  i  umiejętności  uczniów oraz opracowują wnioski, które zostają zaprotokołowane na posiedzeniu RP. Formułowane  wnioski  prowadzą  do  udoskonalenia procesu dydaktycznego, a odpowiedzialnymi za ich realizację są nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Wskazują na to zarówno wypowiedzi dyrektora jak i nauczycieli oraz zapisy w dokumentacji szkolnej.

                Nauczyciele  nie  widzą  potrzeby  zmian  w  sposobie  analizowania  danych. Na podstawie wywiadu z nauczycielami i dyrektorem szkoły uważa się, że analiza sprawdzianu jest przeprowadzana prawidłowo.

                Wnioski z analizy  sprawdzianu wdrażane  są w  szkole m.in. poprzez modyfikację metod

i  form  pracy  z  uczniami. Nauczyciele  doskonalą  umiejętności  uczniów,  zwiększając  liczbę

zadań  dotyczących  zagadnień,  z  którymi  są  największe  problemy oraz  zwiększając  liczbę

ćwiczeń praktycznych, które najsłabiej wypadły na sprawdzianie. Wprowadzają także zadania

o  różnym  stopniu  trudności  i motywują  uczniów  do  szukania wielu metod  rozwiązań  tego

samego  zadania. Dbają  również  o  poprawę  prac  pisemnych  uczniów,  zwracając  uwagę  na

prawidłowe  słownictwo. 

                W  ramach  godzin  z art. 42 KN uczniowie,  którzy  uzyskali  najniższe  wyniki  punktowe

na  sprawdzianie  próbnym  uczestniczą  w  zajęciach  wyrównawczych,  a  pozostali  mogą

brać  udział  w  kołach  zainteresowań.

                Nauczyciele  wskazują,  że  po  zapoznaniu  się  z  wynikami  sprawdzianu  na  swoich

przedmiotach analizują błędy uczniów. Zadania  z którymi uczniowie  mieli problemy zostają im

wyjaśnione  i  rozwiązane.

                Na sprawdzianie klasa III nieco lepiej wypadła z edukacji matematycznej niż z edukacji polonistycznej. Ogólne wyniki sprawdzianu klasy III można zaliczyć do wysokich, gdyż w poszczególnych obszarach wymagań nasza szkoła wybija się dobrymi wynikami na tle województwa i Polski.

                Natomiast analizują wyniki sprawdzianu klasy VI można stwierdzić, że uczniowie uzyskali wysokie wyniki ze sprawdzianu, gdyż średnia szkoły była wyższa niż w województwie i na terenie Polski. Uczniowie na sprawdzianie najlepiej poradzili sobie z czytaniem, zaś najwięcej trudności mieli z zadaniami z wykorzystaniem wiedzy w praktyce.

                Po przeprowadzonej analizie próbnych sprawdzianów w klasach IV – VI można stwierdzić, że uczniowie z kl. IV najlepiej radzą sobie z czytaniem oraz rozumowaniem, a w kl. V z czytaniem i korzystaniem z informacji. Natomiast najwięcej problemów uczniom obu klas sprawiają zadania, w których należy wykorzystać wiedzę w praktyce.

                Na podstawie przeanalizowanych sprawdzianów w klasach III – VI nauczyciele  zorientowali się jakie uczniowie posiadają braki w wiadomościach i umiejętnościach i nad czym jeszcze należy popracować.

                Analizując  dokumentację  zawierającą  wyniki  sprawdzianu  i  średnie  ocen  końcowych

można  stwierdzić, że pokrywają  się one w 80%. Zdaniem dyrektora  i nauczycieli  różnice u

pozostałych  20%  uczniów  wynikają  z  podwyższenia  średnich  ocenami  celującymi i bardzo

dobrymi  uzyskanymi  z  przedmiotów  takich  jak:  muzyka,  plastyka,  technika,  informatyka,

wychowanie fizyczne.  Zdarza się również, że niektórzy uczniowie bardzo przeżywają pisanie

sprawdzianu, co wpływa niekorzystnie na późniejszy wynik.

                Zdaniem  większości  nauczycieli  wdrażane  w  szkole  wnioski  z  analizy przyczyniają  się do wzrostu efektów kształcenia. Dzięki analizie  sprawdzianów nauczyciele widzą mocne i słabe strony w swojej pracy z uczniem. Mogą rozwijać zdolności, umiejętności oraz doskonalić to z czym uczniowie mają kłopoty.

                W  opinii  dyrektora  uzyskanie  widocznej  poprawy  jakości  pracy  szkoły  jest  procesem

długofalowym.  Zależy  od  wielu  czynników  m.in.  środowiskowych  oraz  możliwości

intelektualnych  uczniów  klas  III – VI  w  danym  roku.  Fakt  ten  potwierdza  często  duża  różnica między  wynikami  sprawdzianu  w  tych klasach. Mimo  to  w  roku szkolnym 2011/2012 zajęliśmy jako szkoła zarówno na tle województwa, jak i Polski wysokie wyniki. Świadczy  to  o

dużej poprawie, na którą m.in. ma wpływ  analiza  sprawdzianów  zarówno próbnych,  jak  i zewnętrznych.

 

  WNIOSKI

 

1. W szkole systematycznie sporządza się raporty, w których zamieszczone są trafne analizy  

    wyników zarówno pod kątem ilościowym i jakościowym, przeprowadzone z zastosowaniem   

    różnorodnych metod. Na  ich podstawie wyciągane są wnioski z analizy wyników.

2. Wykazano  użyteczność  zastosowania wyciągniętych wniosków  jako  instrumentu

     przyczyniającego się do wzrostu efektów kształcenia.

3. Nie  można  w  100%  określić  adekwatności  wyników  sprawdzianu  do  średnich

    ocen końcowych, ponieważ do średnich ocen wliczane są oceny z przedmiotów, z

    których umiejętności nie są badane na sprawdzianie.

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
  44-304 Wodzisław Śląski
  ul. Jastrzębska 136
 • 032 455 47 63

Galeria zdjęć